Date Chapter Contact email
3-Feb     DC Sirish Aggarwal sirish_ashadc@hotmail.com
4-Feb     Athens Sowmya Subramani subramanisowmya@yahoo.com
5/6-Feb   Austin Sanjeev Ranganathan sanjeev.ranganathan@gmail.com
7-Feb     St Louis Anjana Mohan ashastuff@gmail.com
8/9-Feb   LA Vishal Kudchadkar

vishalk@gmail.com
10/11-Feb Bay Area(SJC) Anand Raghavan ranand@gmail.com
12/13-Feb Portland Chandrika Nimmagadda chandrika_nimmagadda@yahoo.com
14-Feb     Minneapolis Vignesh Nandakumar vignesh.nandakumar@gmail.com
15/16-Feb Chicago Gaurav Sarup gauravsa@yahoo.com
17/18-Feb Detroit Srikanth Pilla skpilla@gmail.com
19/20-Feb Boston Srinivasan Dattarajan d.srinivasan@gmail.com